آمار

شش سیگما

شش سیگما روشی هوشمندانه و عاقلانه جهت مدیریت فعالیت های تجاری یك سازمان و یا یك بخش است در شش سیگما اولین اصل توجه به مشتری می باشد

توسط نیک جذب، قبل
آمار

تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن (به همراه نمودار)

خلاصه هدف تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن روش کار از میان 110 مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل