ریاضی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای نمونه سوالات طبقه بندی شده فصل اول امتحانات نهایی ریاضی سوم انسانی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای نمونه سوالات طبقه بندی شده فصل اول امتحانات نهایی ریاضی سوم انسانی پکیج کامل جزوه + ویدئوهای ” نمونه سوالات طبقه بندی شده فصل اول امتحانات نهایی ریاضی سوم انسانی”.کتاب مذکور از 3 فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر نمونه سوالات 15 دوره مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ریاضی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حد و پیوستگی توابع

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای ” حد و پیوستگی توابع “ جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم آموزشی “” حد و پیوستگی توابع “”( فصل سوم ریاضی 3 تجربی – فصل چهارم حسابان )در این فایل ، چهارمین درس از فصل سوم ریاضی سوم تجربی و فصل مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ریاضی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حد در بی نهایت – حدچند جمله ای ها و توابع گویا در بی نهایت

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای ” حد در بی نهایت – حدچند جمله ای ها و توابع گویا در بی نهایت” جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم آموزشی “” حد در بی نهایت – حد چند جمله ای ها و توابع گویا در بی نهایت””( فصل سوم مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ریاضی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای قضایای حد توابع – شگردهای حد گیری از توابع گویا ، کسری و مثلثاتی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای ” قضایای حد توابع – شگردهای حد گیری از توابع گویا ، کسری و مثلثاتی” جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم آموزشی “” قضایای حد توابع – شگردهای حد گیری از توابع گویا ، کسری و مثلثاتی””( فصل سوم ریاضی 3 تجربی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ریاضی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای آشنایی با مفهوم حد

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای آشنایی با مفهوم حد جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم آموزشی ” آشنایی با مفهوم حد”( فصل سوم ریاضی 3 تجربی – فصل چهارم حسابان )در این فایل ، اولین درس از فصل سوم ریاضی سوم تجربی و فصل چهارم حسابان نظام مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ریاضی

پکیج کامل مشتق توابع مثلثاتی و توابع وارون

پکیج کامل مشتق توابع مثلثاتی و توابع وارون توضیحات:جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم آموزشی “مشتق توابع مثلثاتی و توابع وارون”، مربوط به فصل چهارم کتاب ریاضی 3 تجربی – فصل پنجم حسابان. در این فایل ، اولین درس از فصل چهارم ریاضی سوم تجربی و فصل مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ریاضی

پکیج کامل آهنگ تغییرات توابع

پکیج کامل آهنگ تغییرات توابع جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم آموزشی “پکیج کامل آهنگ تغییرات توابع”( فصل چهارم ریاضی 3 تجربی – فصل پنجم حسابان )در این فایل ، سومین درس از فصل چهارم ریاضی سوم تجربی و فصل پنجم حسابان نظام قدیم در قالب 1 مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ریاضی

پکیج کامل قضایا و شگردهای مشتق گیری

پکیج کامل قضایا و شگردهای مشتق گیری جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم آموزشی “قضایا و شگردهای مشتق گیری “( فصل چهارم ریاضی 3 تجربی – فصل پنجم حسابان )در این فایل ، دومین درس از فصل چهارم ریاضی سوم تجربی و فصل پنجم حسابان نظام قدیم مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ریاضی

پکیج کامل آشنایی با مفهوم مشتق

پکیج کامل آشنایی با مفهوم مشتق جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم آموزشی ” آشنایی با مفهوم مشتق”( فصل چهارم ریاضی 3 تجربی – فصل پنجم حسابان )در این فایل ، اولین درس از فصل چهارم ریاضی سوم تجربی و فصل پنجم حسابان نظام قدیم در قالب مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ریاضی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای نمونه سوالات طبقه بندی شده فصل سوم امتحانات نهایی ریاضی سوم انسانی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای ” نمونه سوالات طبقه بندی شده فصل سوم امتحانات نهایی ریاضی سوم انسانی” پکیج کامل جزوه + ویدئوهای “” نمونه سوالات طبقه بندی شده فصل سوم امتحانات نهایی ریاضی سوم انسانی””.کتاب مذکور از 3 فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر نمونه سوالات 15 مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل