سی شارپ

سورس برنامه نقاشی

سورس برنامه نقاشی توضیحات:این یک پروژه نقاشی است که با زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است. از ویژگی های این پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:ترسیم خط به کمک ماوسترسیم دایره تو خالیترسیم دایره توپرترسیم چهار ضلعی تو خالیترسیم چهار ضلعی تو پرترسیم چند ضلعینوشتن متن با بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
سی شارپ

سورس برنامه نقاشی

سورس برنامه نقاشی توضیحات:این یک پروژه نقاشی است که با زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است. از ویژگی های این پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:ترسیم خط به کمک ماوسترسیم دایره تو خالیترسیم دایره توپرترسیم چهار ضلعی تو خالیترسیم چهار ضلعی تو پرترسیم چند ضلعینوشتن متن با بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل