صنایع دستی

پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی

پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی مقدمه:در هنر تجسمي وقتي از نقطه نام برده مي شود، منظور چيزي است كه داراي تيرگي يا روشني، اندازه و گاهي جرم است و در عين حال ملموس و قابل ديدن است. از اين نظر در ظاهر تشابهي ميان اين مفهوم از نقطه با آن چه بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
صنایع دستی

پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری

پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری مقدمه:معرق سازی در ایران از سده ۶ هجری و دوره سلجوقیان با ساخت کاشی معرق پیشرفت کرد و در سده هشتم کامل‌تر و ظریف‌تر شد. در سده نهم و دهم هجری نیز رشد بسیار زیادی کرد. شهرهای اصلی معرق سازی در این دوره اصفهان، بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
صنایع دستی

پروژه کارآفرینی قالیبافی

پروژه کارآفرینی قالیبافی بخشی از مقدمه:فرش ایران دارای تاریخی بسیار طولانی است، در ایران از دیرباز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگیزه ای اجدادی داشته است. به نوشته مورخان، جهانگردان، جنگجویان و آثار مكشوفه از گذشتگان گویای آن است كه فرشبافی به صورت هنری دستی، مردمی، روستایی و عشایری بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
صنایع دستی

پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی

پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی مقدمه:در هنر تجسمي وقتي از نقطه نام برده مي شود، منظور چيزي است كه داراي تيرگي يا روشني، اندازه و گاهي جرم است و در عين حال ملموس و قابل ديدن است. از اين نظر در ظاهر تشابهي ميان اين مفهوم از نقطه با آن چه بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل