علوم آزمایشگاهی

پاورپوینت بررسی انگل توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii)

پاورپوینت بررسی انگل توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii) بخشی از متن:یک انگل اجباری درون سلولی است که میزبان عمده آن گربه است و قابلیت انتشار آن توسط مدفوع گربه می‌باشد اما قدرت آلوده کردن انواع مهره داران و پستانداران و پرندگان را نیز دارد و در تمام دنیا در سرم خون بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
علوم آزمایشگاهی

بررسی باکتریهای کلستریدیوم (Clostridium)

بررسی باکتریهای کلستریدیوم (Clostridium) بخشی از متن:باسیل های گرم و مثبت، بی هوازی و اسپوردار هستند. اغلب گونه های بی هوازی اجباری بوده و بعضی هم میکرو آیروفیل اند. بعضی ساکارولیتیک اند و از قندها، اسید و گاز تولید می کنند و بسیاری از آنها هم پروتئولیتیک هستند. کلستریدیوم ها بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
علوم آزمایشگاهی

بررسی باکتری خانواده باسیلاسه (Bacillaceae)

بررسی باکتری خانواده باسیلاسه (Bacillaceae) بخشی از متن:این خانواده شامل باکتریهای میله ای شکل بزرگ، گرم مثبت و مولد اسپور می باشند، باسیل های این خانواده در همه جا یافت می شوند و به سبب تشکیل اسپور مقاومت محیطی زیادی  دارند.دو جنس مهم در این خانواده وجود دارند که عبارتند بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
علوم آزمایشگاهی

بررسی باکتری اشریشیا کولی (Escherichia coli)

بررسی باکتری اشریشیا کولی (Escherichia coli) بخشی از متن:اشریشیا یکی از اعضای خانواده انترو باکتریاسه است که به عنوان جزئی از فلور طبیعی در روده بزرگ انسان و حیوانات وجود دارد. باکتری اشریشیاکولی بی هوازی اختیاری است.و بر روی محیط های خیلی ساده به آهستگی رشد می کن. یک باسیل بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل