علوم سیاسی

تحقیق اتحاد ملی وانسجام اسلامی

تحقیق اتحاد ملی وانسجام اسلامی مقدمه: وحدت عاملی اساسی برای شکوفایی تمدن اسلامی است . اسلامی که ریشه‌ی آن صلح، محبت،  برادری وتقریب است. اسلامی که همه‌ی ملتها، دولتها وفرق مختلف را به تقریب و برادری فرا می‌خواند. در شرایط کنونی که جهان اسلام با دسیسه‌های گوناگون دشمنان مواجه است بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل