فیزیک

بررسی اثرات لیزر بر روی تغییرات غلظت و ضریب شکست مایع و گاز

بررسی اثرات لیزر بر روی تغییرات غلظت و ضریب شکست مایع و گاز چکیده:اندازه گیری از غلظت مایع در زمینه هایی مانند تجزیه و تحلیل شیمیایی، پردازش، تشخیص، تولید نیمه هادی، بازرسی زباله و اندازه گیری ضرائب پخش مایع مهم است. به این ترتیب، یک از انواع تکنیک های توسعه مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
فیزیک

بسته کامل نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک پیش (فصل هشتم:فیزیک جامد و ساختار هسته)

بسته کامل نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک پیش (فصل هشتم:فیزیک جامد و ساختار هسته) فیلم آموزشی + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ” نمونه سوالات امتحانات نهایی فصل هشتم فیزیک پیش دانشگاهی – رشته های علوم تجربی و ریاضی”کتاب مذکور از 8 فصل تشکیل شده مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
فیزیک

بسته کامل نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک پیش دانشگاهی (فصل7:فیزیک اتمی)

بسته کامل نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک پیش دانشگاهی (فصل7:فیزیک اتمی) فیلم آموزشی + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ” نمونه سوالات امتحانات نهایی فصل هفتم فیزیک پیش دانشگاهی – رشته های علوم تجربی و ریاضی”کتاب مذکور از 8 فصل تشکیل شده است. در بسته مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
فیزیک

بسته کامل نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک پیش دانشگاهی (فصل6:موج های الکترومغناطیسی)

بسته کامل نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک پیش دانشگاهی (فصل6:موج های الکترومغناطیسی) فیلم آموزشی + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ” نمونه سوالات امتحانات نهایی فصل ششم فیزیک پیش دانشگاهی – رشته های علوم تجربی و ریاضی”کتاب مذکور از 8 فصل تشکیل شده است. در مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
فیزیک

بسته کامل نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک پیش دانشگاهی (فصل پنجم :موج های صوتی)

بسته کامل نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک پیش دانشگاهی (فصل پنجم :موج های صوتی) فیلم آموزشی + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ” نمونه سوالات امتحانات نهایی فصل پنجم فیزیک پیش دانشگاهی – رشته های علوم تجربی و ریاضی”کتاب مذکور از 8 فصل تشکیل شده مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
فیزیک

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای نیروی گرانشی ، نیروی وزن و شتاب گرانشی

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای ” نیروی گرانشی ، نیروی وزن و شتاب گرانشی “ پکیج کامل جزوه + ویدئوهای “”نیروی گرانشی ، نیروی وزن و شتاب گرانشی “”. ( فصل سوم فیزیک 2 نظام قدیم- فصل دوم فیزیک پیش)کتاب فیزیک 2 از 6 فصل تشکیل شده است. در بسته مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
فیزیک

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای آشنایی با دینامیک و قانون های نیوتن

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای ” آشنایی با دینامیک و قانون های نیوتن “ پکیج کامل جزوه + ویدئوهای “”آشنایی با دینامیک و قانون های نیوتن “”. ( فصل سوم فیزیک 2 نظام قدیم- فصل دوم فیزیک پیش)کتاب فیزیک 2 از 6 فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
فیزیک

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حرکت با شتاب ثابت

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای “حرکت با شتاب ثابت” پکیج کامل جزوه + ویدئوهای “” حرکت با شتاب ثابت “”. ( فصل دوم فیزیک 2 نظام قدیم- فصل اول فیزیک پیش)کتاب فیزیک 2 از 6 فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر تعدادی از سرفصل های حرکت شناسی (سینماتیک) مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
فیزیک

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای سرعت متوسط و لحظه ای ، حرکت یکنواخت ، شتاب متوسط و لحظه ای

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای “سرعت متوسط و لحظه ای ، حرکت یکنواخت ، شتاب متوسط و لحظه ای” پکیج کامل جزوه + ویدئوهای “” سرعت متوسط و لحظه ای ، حرکت یکنواخت ، شتاب متوسط و لحظه ای “”. ( فصل دوم فیزیک 2 نظام قدیم- فصل اول فیزیک مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
فیزیک

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای نمودار مکان – زمان و معادله حرکت

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای “نمودار مکان – زمان و معادله حرکت” توضیحات:پکیج کامل جزوه + ویدئوهای “” نمودار مکان – زمان و معادله حرکت “”. ( فصل دوم فیزیک 2 نظام قدیم- فصل اول فیزیک پیش) کتاب فیزیک 2 از 6 فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل