متافیزیک

پاورپوینت بررسی فضای چهار بعدی

پاورپوینت بررسی فضای چهار بعدی بخشی از متن:ما در فضای سه بعدی زندگی می کنیم که به خوبی با آن آشنا هستیم، اگر در فضای دو بعدی یک مربع داشته باشیم و بخواهیم آن را به بعد سوم برسانیم یک مکعب مربع تشکیل می دهیم، اما بعد چهارم چه؟ موجودات بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
متافیزیک

پاورپوینت بررسی سفر در زمان

پاورپوینت بررسی سفر در زمان بخشی از متن:فرض کنید یک روز عصر تازه به خانه باز گشته‌اید که زنگ در خانه‌ی‌‌ تان به صدا در می‌آید. در خانه را که باز می‌کنید، پیرمردی مهربان و دوست‌ داشتنی را می‌بینید که پشت در ایستاده است. پیرمرد در کمال تعجب خود را بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
متافیزیک

پاورپوینت بررسی فضای چهار بعدی

پاورپوینت بررسی فضای چهار بعدی بخشی از متن:ما در فضای سه بعدی زندگی می کنیم که به خوبی با آن آشنا هستیم، اگر در فضای دو بعدی یک مربع داشته باشیم و بخواهیم آن را به بعد سوم برسانیم یک مکعب مربع تشکیل می دهیم، اما بعد چهارم چه؟ موجودات بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
متافیزیک

پاورپوینت بررسی سفر در زمان

پاورپوینت بررسی سفر در زمان بخشی از متن:فرض کنید یک روز عصر تازه به خانه باز گشته‌اید که زنگ در خانه‌ی‌‌ تان به صدا در می‌آید. در خانه را که باز می‌کنید، پیرمردی مهربان و دوست‌ داشتنی را می‌بینید که پشت در ایستاده است. پیرمرد در کمال تعجب خود را بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل