مدیریت

بررسی تاثیر خرده فرهنگ ها بر کارآیی مدیران در سازمان

بررسی تاثیر خرده فرهنگ ها بر کارآیی مدیران در سازمان مقدمه:فرهنگ كلمه أي  است گسترده كه معني مختلفي دارد در لغت‌نامه دهخدا اينچنين آمده است فرهنگ يعني تعليم و تربيت ‌ اما فرهنگ تعابير مختلف و گوناگوني دارد، آداب و رسوم، رفتار و كردار، تاريخ و تمدن و …. حتي مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل