بررسی

بررسی کامل حجم نمونه و جامعه آماری

بررسی کامل حجم نمونه و جامعه آماری

بررسی-کامل-حجم-نمونه-و-جامعه-آماریبررسی کامل حجم نمونه و جامعه آماری
دارای 27 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  27 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای كلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف، در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می‌شود كه معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است كه همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی كه از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به كل جامعه آماری پس بطور كلی و با توجه به توضیحات فوق در تعریف حجم نمونه می‌توان گفت كه حجم نمونه، تعداد كل عناصر موجود در نمونه است.

اما منظور از جامعة آماری همان جامعه اصلی است كه از آن نمونه‌ای نمایا، یا معرف بدست آمده باشد. جامعة آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می‌خوانند. حجم جامعة آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است كه مبنای محاسبه در نمونه‌گیری محسوب می‌شود.

روش شناسی تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمایشی یا Surrey می‌باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو تكنیك استفاده نموده‌ایم:

1- كتابخانه‌ای: برای دست‌یابی به آراء و نظریه‌های بزرگان و هم چنین برای آشنا شدن با سابقة تاریخی موضوع از این روش سود جسته‌ایم.

2- پرسشنامه‌ای: این تكنیك عبارت است از مطرح كردن یكسری پرسش برای مجموعه‌ای از پاسخوگیان كه غالباً معرف یك جمعیت وسیع‌تر دربارة وضعیت اجتماعی شغلی و خانوادگیشان دربارة عقاید و ایستارهایشان راجع به مسائل اجتماعی انسانی، دنیوی، معنوی و دربارة انتظارتشان، سطح معرفت یا آگاهیشان در مورد یك حادثه یا یك مسئله دربارة هر نكته‌ای‌ كه اطلاع آن برای محقق جالب است. بررسی پرسشنامه‌ای با چشم‌انداز جامعه شناختی، از نظرسنجی ساده عمیق متمایز است. برای آنكه در بررسی جامعه شناختی باز، یبن فرضیه‌های نظری در آزمون همبستگی‌هایی كه این فرضیه‌‌ها توصیه می‌كنند، در نظر است از این لحاظ این بررسی به مراتب سنجیده‌تر و پایدارتر از نظر سنجیها هستند.

به همین منظور و دست‌یابی به نتیجه و تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه‌ای با 28 سئوال مطرح نمودیم و در اختیار جامعة آماری خود قرار دادیم.

تعریف مفاهیم نظری

1- فقر[1]
از دیدگاه‌ تنازعی، فقر یك نتیجه محتوم استشار است كه روابط نابرابر میان طبقات اجتماعی ایجاد می‌كند. در نتیجه ثروتمندان شرایط كار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معین می‌كنند و طبقه زحمتكش چاره‌ای جز تن به این وضعیت ندارد. این طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغییر روابط نابرابر نیست و ادامه این وضعیت اجتناب‌ناپذیر است.

2- اعتیاد[2]
احتیاج روانی و جسمانی مبرم بر استعمال الكل یا داروی مخدر دیگر كه اختیار مصرف و ترك آن از قدرت ارادة شخص خارج شده باشد.

3- معتاد
كسی است كه رد اثر استفاده مكرر مداوم، متكی و وابسته به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می‌شود.

4- فرهنگ[3]
 مجموعه دستاوردهای مادی و معنیو بشر را فرهنگ می‌خوانند. فرهنگ از دو بخش مادی و معنوی تشكیل شده است. فرهنگ مادی دلالت دارد بر كیله ابزار و وسایلی كه توسط بشر شاخته شده و چگونگی بهره‌برداری از آنها و فرهنگ معنوی اشاره به نهادها، باورها، ارزشها مرسوم و میثاق انسانها دارد.

5- سواد[4]
كیفیت یا حالت توانایی خواندن و نوشتن پیامهای روزمره در زبان مادری.

6- باورهای دینی[5]
دین عبارت است از اعتقاد به وجود برتر آفریننده جهان و كاینات و همه لوازم منطقی با این عقیده. بر اساس این تعریف دین در برگیرنده تمامی اصول جهان بینی (توحیدی و الهی) و نیز كلیه قواعد و روشهای ایدئولوژی است و فارغ از زمان و مكان به صورت بالقوه در او وجود دارد و در شرایط خاصی در اندیشه و رفتار را بروز می‌كنند. در دیگر سخن دین عبارت است از یك سلسله اعتقادات كه ریشه در تعالیم ماوراء الطبیعی، مقدس آسمانی دارد.

تعریف مفاهیم عملیاتی

1- فقر[6]
سازمان ملل: كسی را فقیر دانسته است كه از حداقل زندگی در شأن انسان، محروم باشد و حداقل را به این معنا اندازه می‌گیریم كه نیاز متعارف بدن به 2500 كالری از طریق ارزانترین، دردستریترین و متعارفترین انرژی یا ماده حاوی انرژی تأمین می‌گردد.

2- فقر فرهنگی
عبارت است از عدم، آگاهی و تحصیلات كم و عدم آینده نگری و درست اندیشی.

3- ضعف باورهای دینی
عبارت است از تضعیف در ادای تكلیف الهی كه از طریق ادیان مختلف و مذاهب مختلف برای بندگان خود وضع كرده است. یا عدم اجرای احكام الهی و آنچه كه در یك مذهب و یا دین باید بجا آورد.

4- اختلاف والدین
عبارت است از جنگ وصول، یا ستیزه و مشاجر‌ه‌هایی كه بین دو نفر به علت عدم توافق فكری و زیستی بوجود می‌آید.

5- اختلالات روانی[7]
شكل مهم دیگری انحراف، ناشی از اختلال روانی یعنی عدم توانایی روان شناختی برای مقابله واقع بینانه و مؤثر با سختیهای معمولی زندگی است. كسانی كه اختلال روانی دارند، هنجارهای اجتماعی مربوط به واقعیت را نقض می‌كنند. زیرا رفتار آنان می‌تواند افسردگی غیر منطقیتا خوش خیالیها. خیالات باطل و نارساییها تفكر و زبان را در بر گیرد، رفتار چنین بیمارانی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل درك می‌باشد و حتی می‌تواند در تضاد با دیگران باشد. دین امر موجب می‌شود روابط متقابل اجتماعی دشوار و یا حتی غیر ممكن شود. مشكلات روحی موجب افسردگی و اضطراب و گوشه نشینی فرد می‌شود.

6- میزان تحصیلات
عبارت است از سطح تحصیلاتی كه یك فرد بدست آورده كه عبارتند از مقطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان دیپلم و بالاتر.

دانلود فایل

بررسی کامل مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی کامل مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی-کامل-مشکلات-پیاده-سازی-بودجه-بندی-عملیاتی-در-بانکهای-سپه-استان-یزد-و-ارائه-راهکار-مناسببررسی کامل مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
دارای 120صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  120 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

چکیده
با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گرديده‌اند. این تحقیق سعی مي‌نمايد در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نمايد. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوري گرديده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.
 
فهرست مطالب
عنوان                                                   
پيشگفتار    1
فصل اول:کلیات تحقیق    3
      1-1 مقدمه     4
      1-2. بیان مسئله    4
      1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق    6
      1-4.اهداف تحقیق    7   
      1-5.فرضیه های تحقیق    7
      1-6.متغیرهای تحقیق    8
      1-7.روش تحقیق    8
      1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق    9
      1-9.جامعه آماری و نمونه گیری    9
      1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها    9
      1-11.قلمرو تحقیق    10
      1-12.تعاریف عملیاتی    10
      1-13.محدودیتهای تحقیق    14
      1-14.جمع‌بندي و نتيجه‌گيري    14
   
فصل دوم:پیشینه تحقیق    15
2-1 مقدمه     16
      2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی    17
      2-2-1-تعاریف بودجه    17
      2-2-2-مقاصد بودجه بندی    18
      2-2-3-وظایف بودجه بندی    18   
      2-2-4-روشهای بودجه بندی    19
      2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی     24
      2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی    25
      2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی     25
      2-3. عوامل بودجه بندی    26
      2-3-1-عوامل محیطی    27
     2-3-2-عوامل فنی-فرایندی    31
      2-3-3-عوامل انسانی    37
      2-4.مبانی نظری بودجه عملياتي    42
      2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی    42
      2-4-2-چرا بودجه عملیاتی    44
      2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی    45
      2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی     46
      2-4-4-1-کانادا    46
      2-4-4-2-انگلیس    48
      2-4-4-3-امريكا    50
      2-4-4-4-ايرلند    54
      2-4-4-5  هلند    56
      2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی    57
      2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال    58
      2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا    60
      2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج     60
      2-5 نتايج و جمع‌بندي       70

فصل سوم: روش تحقیق    73
     3-1.مقدمه    74
      3-2.روش تحقیق    74
      3-3.اهداف تحقیق    75
      3-4.فرضیه های تحقیق    75
      3-5.متغیرهای تحقیق    76
      3-6.جامعه آماری    77
      3-7. نمونه‌گيري    77
      3-8.روش گردآوری اطلاعات    79
      3-9.روایی    80
      3-10.پایایی    81   
      3-11- روش آزمون فرضیه ها    82
      3-12 خلاصه و جمع‌بندي     85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     87
        4-1 مقدمه     87
      4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه    87
      4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی    91
      4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول    92
      4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم    95
      4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم    98
      4-7 نتیجه فصل     105
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات    106
         5-1.نتیجه گیری کلی    107
         5-2.پیشنهادها    109

فهرست جدول ها
عنوان
جدول 2-1 : مزايا و معايب سيستم بودجه‌بندي عملياتي و سنتي    26
جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در ايران    70
جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در خارج    72
جدول 3-1 : جامعه آماري و حجم نمونه آماري    79
جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان يزد    88
جدول 4-2 : مدرك تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد    89
جدول 4-3 : رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد    90
جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول    93
جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول    94
جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم    96
جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم    97
جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم    99
جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم    100
جدول 4-10 : اولويت بندي عامل انساني بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن    101
جدول 4-11 : اولويت بندي عامل فني‌وفرآيندي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن    102
جدول 4-12 : اولويت بندي عامل محيطي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن    103
جدول 4-13 : رابطه بين رشته، تحصيلات و تجربه با عوامل مديريتي    104
جدول 4-14: نتايج مربوط به فرضيه‌ها    105

فهرست نمودارها
عنوان                                                       صفحه
نمودار4-1: سوابق كاري كاركنان بانك سپه استان يزد    88
نمودار4-2: تحصيلات كاركنان بانك سپه استان يزد    89
نمودار4-3: رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد    90

دانلود فایل

بررسی کامل تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون

بررسی کامل تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون

بررسی-کامل-تأثير-تبليغات-بازرگاني-در-عصر-ارتباطات-براي-كالاهاي-گوناگونبررسی کامل تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون
دارای 110 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  110 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون

روش تحقيق :
در اين مقاله تحقيق براساس مقالات اينترنتي صورت گرفته كه در آن تأثير تبليغات در عصر ارتباطات مورد تحقيق قرار گرفته است.
مقدمه :
تبليغات بازرگاني، مخالفان و موافقان زيادي دارد. اما به هر حال واقعيتي است كه خود را بر همه ما تحليل كرده و آثار عميق آن بر عرصه هاي مختلف اقتصادي،‌فرهنگي،‌اجتماعي و سياسي، به معماران زندگي جمعي اجازه ناديده گرفتن آن رانميدهد؛ به ويژه آنكه تبليغات بازرگاني به يكي از اصلي ترين منابع مالي رسانه ها تبديل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پيام هاي تجاري برانگيخته است. هنگامي كه پيدايش رسانه هاي نوين نظير ماهواره و اينترنت و پخش فرامرزي و بدون مانع آنان را هم در نظر بگيريم، انگيزه و دلايل نهضت قانونمند كردن تبليغات بازرگاني صدچندان مي شود.
از اين رو،‌مديران و طراحان زندگي مسالمت آميز جمعي در سراسر جهان حركتي پرشتاب را به سمت تدوين قوانين تبليغات بازرگاني آغاز كرده اند. امروز شاهد آن هستيم كه افزون بر قوانين ملي،‌تلاش هاي منطقه اي و جهاني براي پي ريزي نظام مطلوب براي اين رشته خاص از علوم ارتباطات صورت مي گيرد. بااين حال كشور ما هنوز هم فاقد قانون تبليغات بازرگاني است و آثار نامقبول اين خلا قانوني چنان آشكار گشته است كه ديگر كسي منكر ضرورت و فوريت جبران آن نيست.
در اين راه استفاده از دانش و تجربه ديگران خردمندانه و لازم است، اما بدون ترديد بومي سازي آن و انتخاب الگوي مناسبي كه با مباني حقوقي و ديني ما نيز مغاير نباشد،‌نيازمند «بررسي تطبيقي اصول و مباني تبليغات بازرگاني درجهان معاصر،‌ايران و اسلام» است؛ البته با «يك رويكرد حقوقي».

تبليغات (Advertising)
در بسياري از كتب و مقالات علمي در مورد بازاريابي،‌بحث پيشبرد، فروش را به ارتباطات Communication تعبير كرده اند. در حقيقت نامگذاري فوق داراي يك علت منطقي و رفتارشناسي است.
تبليغت به معني انتشار يك پيام به گروه يا گروههاي از جامعه به منظور دستيابي به هدف يا اهداف معين بازرگاني ، سياسي، اقتصادي واجتماعي است. در پيشبرد فروش،‌هدف تبليغات، هدف بازرگاني است و منظور از آ“،‌اطلاع رساني و راهنمايي به خريداران بالقوه كالاها و خدمات در مورد كيفيت، قيمت، مشخصات ، مزايا و كالا ديگر اطلاعاتي است كه احتمالاً در تصميم گيري خريدار داراي نقش و اثر مثبت دارد.
بنابراين تا اين قسمت مطالب پي برديم كه بايد همواره به 3 دسته از عناصر در فعاليتهاي بازاريابي عنايت داشت.
دسته اول :‌عناصر مادي محيط يا بازار هدف بود كه ميتوان مهمترين آنها را جمعيت و خصوصيات آن، توسعه اقتصادي، سرمايه هاي مالي انساني وقتي و بالاخره علوم و تكنولوژي نام برد.
دسته دوم : عناصر غير مدي محيط يا بازار هدف بود كه از آن زمره؛ خانواده، نهادهاي مذهبي، آداب و رسوم، ارزشها ،‌قوانين ، هنر و زبان و ادبيات را ميتوان برشمرد.
دسته سوم : آميخته بازاريابي نام داشت كه به هفت P موسوم است و معادلهاي فارسي آنها را بايد محصول يا كالا، قيمت ، توزيع،‌پيشبرد فروش، بسته بندي، روابط عمومي وقدرت ناميد.
قيمت (Price)
شايد قيمت يكي از مهمترين عنصر در آميخته بازاريابي باشد بسياري از مصرف كنندگان يا مشتريان كالا اعم از داخلي يا خارجي را ميتوان با حربه قيمت كمتر،‌يا تخفيف بيشتر جلب نمود. گر چه از نظر علمي ساير عناصر آميخته بازاريابي اهميت كمتري از قيمت ندارند، ولي به علت قابل اندازه گيري بودن قيمت و امكان مقايسه سريع آن با كالاهاي مشابه،‌اين عنصر اهميت بيشتري يافته است. تصميم گيري در مورد تعيين قيمت بر خلاف گفته كليشه اي رايج كه عرضه و تقاضا را تعيين كننده قيمت مي داند، به عوامل متعدد و متنوعي مانند هزينه هاي توليد، قيمت تمام شده، موقعيت و چگونگي رقايت يا انحصار،‌ قوانين مالي و محاسباتي، هزينه هاي توزيع و … بستگي دارد.

دانلود فایل

کامل تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

کامل تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

کامل-تاريخچه-و-بررسي-عملكرد-سوبسيد-در-ايرانبررسی کامل تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران 
دارای 15 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  15صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران
براي اولين بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسيدن چارلز دوم (1660م) اصطلاح سوبسيد و بكار گرفته شده است، بدين ترتيب دولت از بودجه عمومي، جهت افزايش درآمد دربار سالانه مبلغي (بطور نقدي و رايگان) به خانواده سلطنتي مي‌پرداخت درايران سوبسيد به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال 1311 با تصويب قانوني به منظور تأسيس سيلو درتهران با هدف خريد و فروش و ذخيره آن هم تهيه و ذخيره‌سازي گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد و هدف آن هم تهيه و ذخيره‌سازي گندم كافي جهت تهيه نان ارزان براي مصرف‌كنندگان كم درآمد شهري مي‌باشد.
با وقوع جنگ جهاني دوم بواسطه اشغال ايران توسط نيروي بيگانه قيمتهاي موادغذايي و… بشدت طريقي كرد و بدنبال آن ناياب شد كه مهمترين آن نان بود كه دراين حالت دولت تصميم به خريد نان به قيمت گران شد و آن را به قيمت ارزان به نانواي‌ها تحويل داد. بنابراين علل اصلي برقراري سوبسيد را مي‌توان تعديل افزايش قيمت كالاهائي دانست كه مصرف آن ازنظر مردم حياتي مي‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد ديگر تحت حمايت دولت قرارگرفت كه بارزترين آن كمك به سازمانهاي آبرساني شهري و غيره بود كه عمدتاً بصورت موردي پرداخت مي‌‌گرديد. اقدام دولت در تأسيس كارخانه كودشيميايي درسال 1342 ازجمله اقدامات ديگر است.
منابع اصلي تامين اعتبار سوبسيد (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومي 2- درآمد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، ناشي از ما به تفاوت قيمت كالاهاي وارداتي تا توليدات داخلي. از آنجا كه پرداخت سوبسيد در ايران (67-1352) بدون برنامه‌‌ريزي از پيش تعيين شده و فقط به لحاظ يك راه حل كوتاه مدت ار اوايل دهه 1350 اتخاذ گرديده لذا روند پرداختهاي آن رابطه تنگاتنگي با تنش‌هاي بودجه و – در يك ديد وسيعتر – با درآمدهاي نفتي داشته است ولي رويهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسيد درايران حاكي از نوعي شانه خالي كردن از زيربار مسئوليت كنترل قيمتها و عدم توان پي‌ريزي يك بنيان سالم مي باشد.

دانلود فایل

طرح هاي بازاريابي

طرح هاي بازاريابي

طرح-هاي-بازاريابيبررسی کامل طرح هاي بازاريابي
دارای 20 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  20 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


طرح هاي بازاريابي
دوران‌هاي ركود اقتصادي فشار فزاينده اي به سازمانهاي فروش وارد مي‌آورند و همينطور كه مشتريان از خرج [و خريد] خود مي زنند معاملات كمتري ديده شده و ابعاد خريد [هم] كوچكتر است. تصميم به خريد مشتري كه با احتياط پر زحمتي همراه است منجر به چرخه هاي فروش طولاني تر و مخارج بالاتر فروش مي شود. درحاليكه بازيگران شكل تهاجمي تري به خود گرفته و براي يك رشته واحد معاملات خرد از هم سبقت جويي مي‌كنند بر شدت فشار قيمت و رقابت افزوده مي شود . در اين حال بازيگران درشت پيوسته درشتتر مي شوند چه، مشتريان، بيشتر به بازيگران «شناخته شده» روي مي‌آورند تا به جديدها يا نوآوران .

در واكنش به شرايط دشواري از اين دست ما شاهد تمايلي از سازمانهاي فروش بوده‌ايم كه سيل جنب و جوش به راه اندازند ، هر چند اين تحركات اغلب بي ثمر است. هر چه بازارياب‌ها و مديران فروش بيشتر به بازديد ، تدارك نمايش و توضيح كالا دست مي‌زنند و پشت سر هم پيشنهادهاي بيشتري مي‌دهند خود را بيش از پيش سرخورده و ناكام مي‌يابند، چه، فروش و عايدات همينطور رو به كاهش سير مي كند. [پس] بازديد و نمايش بيشتر هميشه منجر به افزايش نرخ تبديل  نمي شود. همچنانكه معاملات خردتر مي شوند بازارياب‌ها بايد انضباط بيشتري در تصميم گيري بكار بندند كه كدام معامله ها را دنبال كنند. پيگيري پايان ناپذير معامله هاي خرد با اندك حاشيه سود تنها و تنها سطر آخر  [حساب] را هرچه بيشتر تحت فشار مي گذارد و همينطور كه چرخه فروش طولاني‌تر مي شود تلاش براي كوتاه كردن فرآيند با الگوهاي بازديد تهاجمي تر تنها به آزردگي مشتريان ، فرآيندهاي فروش زماندار يا بكلي پرت شدن از دور رقابت مي انجامد. 

ما در نتيجه تحقيقات و اقدامات [ناظر به] مشتري دريافتيم كه سود دهي را مي توان با رويكرد تمركز يافته‌تري در فروش افزايش داد. براي مثال با تمركز بر يافتن فرصت هاي جديد براي گسترش سهم [از] سبد  مشتري‌هاي  پر رشد، بكارگيري آن‌ دسته از منابع فروش كه مهارتشان در رديف اين فرصتهاست و همچنين حذف فعاليتهاي بي ثمر منابع فروش ، مسئولين بازاريابي اقدامات لازم را براي شكوفا ساختن بهره وري نهفته بكار بسته و به نحو بهت‌آوري روندهاي نزولي فروش و عايدات را از اينرو به آنرو مي كنند.

استفاده اهرمي از راهبرد خرج بازاريابي براي نيرو بخشيدن به فرايند فروش
ما ابزار سودمندي بدست آورده‌ايم كه مي‌تواند بينشي به سازمانهاي فروش دهد كه براي تمركز دادن به منابع و طراحي حساب شده رويكرد فروش خود با الگوي بند‌ به‌ بند ، لازم دارند. قيف اثر بخشي خرج  بازاريابي ابزاري است براي تشخيص تنگناهاي معين در راه مصرف و وفاداري شديد تر به [يك] مارك تجاري.

دانلود فایل

بررسی کامل عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

بررسی کامل عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

بررسی-کامل-عوامل-موثر-بر-رضايت-شغلي-كاركنان-سازمان-مديريت-و-برنامه-ريزيبررسی کامل عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي 
دارای 75 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  75 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

چكيده تحقيق
چكيده بررسي حاضر تحت عنوان « بررسي عوامل مؤثر در انگيزش شغلي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس نظرية سلسله مراتبي نيازهاي مازلو، در سال 77-1376» به شرح زير است:
در مباحث مربوط به مديريت، بحثهاي مديريت نيروي انساني و انگيزش كاركنان جايگاه ويژه اي  دارند. مديريت در كنار ساير كاركردهاي خود ضمت بكارگيري روشهاي براي جذب مناسب ترين افراد براي مناسب ترين كارها، بخشي از كاركرد خود را مصروف نگهداري نيروي جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها مي كند كه اين امر بدون شناخت از انگيزه ها و علايق افراد سازمان ميسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علايق و انگيزه ها و همچنين عواملي كه باعث نارضايتي كاركنان مي شود بهتر مي توان كاركنان را به تلاش بيشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغيب و تشويق نمود و بدينوسيله به كار آيي و ثمر بخشي  آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور كه از عمده ترين عوامل تصميم گير براي تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند نيز موارد فوق صدق مي كند.
در اين بررسي روش تحقيق توصيفي است كه از فراواني و در صد استفاده شده است، و براي تجزيه و تحليل داده ها در آمار استنباطي از روش مجذورخي (X2  )  بهره گرفته شده است. جامعة آماري اين پوشش عبارتست از : « كليه كارشناسان رسمي كه در سازمان برنامه و بودجه كشور واقع در شهر تهران، ميدان بهارستان مشغول به كار بوده و مجموعاً تعدادشان 650 نفر مي باشد. همچنين حجم نمونه مورد بررسي پس از محاسبه ، 80 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گيري در پژوهش حاضر پرسشنامه اي است كه بر اساس پرسشنامة نگرش سنجي ليكرت تهيه و تنظيم شده و از 30 سئوال تشكيل شده است.
اعتبار يا پاياني پرسشنامه از روش محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ مورد نسجش قرار گرفت كه ميزان آن عبارتست از : 80/0=a =r11 ، كه با توجه به ضريب بدست آمده مي توان پيش بيني گروهي و حتي انفرادي دقيقي نمود.
پس از تجزيه و تحليل استنباطي داده ها، نتايج زير بدست آمد:
فرضيه اول در سطح 01/0=a خطا تأييد شد و نتيجه شد كه :‌ بين ميزان تأمين نيازهاي فيزيو لوژيكي با انگيزش  شغلي نمونه مورد پژوهش رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه سوم در سطح 01/0= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان استقرار ارشديت در سازمان با انگيزش شغلي نمونه مورد پژوهش رابطة معني داري وجود دارد.
فرضية چهارم، با قبول 01/0= a خطا تأييد گرديد و نتيجه شد كه: بين ميزان تأمين مزاياي جانبي غير رسمي ( شامل بيمه از كار افتادگي و بيمه بيكاري، بيمه درماني و…) نمونه مورد پژوهش با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.
پس از آزمون فرضيه پنجم، اين فرضيه در سطح 01/0= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه: بين ميزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در كارهاي گروهي داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.
فرضيه ششم با قبول 01/0= a خطا تآييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان پذيرش اجتماعي نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.
فرضيه هفتم در سطح 01/0= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : بين ميزان آزادي و ابتكار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعاليهاي سازماني با انگيزش شغلي آنها رابطة معني داري وجود دارد.

دانلود فایل

کامل خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي

کامل خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي

کامل-خصوصي-سازي-و-كاستي-هاي-سيستم-ماليبررسی کامل خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي
دارای 48 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  48 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي
در شناسايي راههاي اجراي خصوصي سازي موانع عمده اي وجود دارد كه به عنوان اصلي ترين زمينه هاي عدم اجراي دقيق خصوصي سازي به شمار مي روند و خود داراي زير مجموعه اي متشكل از موانع جزء هستند. اين موانع براي سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهاي مورد واگذاري تحت عنوان موانع درون سازماني و موانع مربوط به وضعيت كلان اقتصادي تحت عنوان موانع برون سازماني تقسيم بندي مي شود.
1- ثبات و تعادل كلان اقتصادي:

سياست تثبيت اقتصادي عمدتاً كنترل هزينه ها و بودجه مالي دولت و يا به طور كلي كنترل تقاضاي كل در جامعه را مشخص مي كند. هنگاميكه ريشه اصلي عدم تعادل، هزينه ها و بالاخص نحوه تامين هزينه هاي دولتي فشار تورمي را تشديد مي‌كند، كنترل هزينه هاي دولت و كسري بودجه در سرلوحه برنامه تثبيت اقتصادي قرار مي گيرد.

اگر تقاضاي كل در جامعه راه استقراض خارجي (عدم تعادل خارجي) كه تداومي نيز نمي‌تواند داشته باشد، تامين مالي شده باشد، تقاضاي كل يعني كل مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي و مخارج دولتي بايد تحت كنترل قرار بگيرد و هدف برنامه تثبيت اقتصادي باشد. بنابراين ملاحظه مي شود كه در هر دو حالت، مقوله تثبيت اقتصادي مربوط به محدوديت بودجه است. هدف از برنامه تثبيت اقتصادي، كنترل تقاضاي كل، كاهش فشارهاي تورمي و در كنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها يا ايجاد تعادل خارجي كشور است.

منظور از سياستهاي آزاد سازي، برچيدن انواع كنترلها و سياستهاي مداخله گرايانه (در بازار كالاها و خدمات) است كه منجر به انحراف قيمتها از هزينه فرصت واقعي كالاها يا منابع توليدي مي شود و در نتيجه تخصيص منابع جامعه را مختل مي كند. لذا سياستهاي آزادسازي در پي تصحيح ساختار قيمتهاي نسبي و به كارگرفتن قيمت به منظور تخصيص منابع جامعه و از بين بردن اختلافها است.

تجربه هاي سه دهه گذشته كشورهاي جهان سوم تقريباً تمام تحليلگران را متقاعد كرده است كه سيستم كنترلهاي مستقيم كه موجب عقيم كردن نيروهاي بازار مي‌شود، اگر نگوييم نامرئي، ولي اهرمي غير كارا براي نيل به هر هدفي است.

ريشه اصلي برقراري كنترلها را بايد در رفتار بخش دولتي جستجو كرد. هزينه هاي دولت و به خصوص نحوه تامين اين هزينه ها هاي دولت و به خصوص نحوه تامين اين هزينه ها اولين گام در جهت به هم ريختن تعادل كلان اقتصادي كشور است. چنين رفتاري از جانب بخش دولتي علل متعددي دارد:

گاه برنامه هاي سرمايه گذاري، گاه هدفهاي توسعه و يا سرعت بخشيدن به فراگرد صنعتي شدن موجب چنين اختلالي است.
   ·هدف از خصوصي سازي عبارت است از: ارتقاي كارآيي فعاليتها، كاهش تصدي دولت، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي و امكانات كشور.

البته انگيزه هاي دولت نيز ممكن است باعث كنترل بازار خاصي و يا بخش خاصي از اقتصاد كشور باشد. به عنوان مثال، پايين نگه داشتن نرخ بهره- پايين تر از نرخي كه تعادل عرضه و تقاضاي آن در بازار تعيين مي شود- به دليل تشويق سرمايه گذاريها در بخشهاي كليدي اقتصاد، گرچه ممكن است به علت نيل به هدف موجهي طرح ريزي شده باشد، ولي موجب ايجاد اختلالهايي در سيستم اقتصادي كشور مي شود.

دليل اين كه سياستهاي آزادسازي نمي تواند بدون سياستهاي تثبيت اقتصادي موفق باشد، آن است كه در غياب سياستهاي تثبيت اقتصادي، نه تنها نرخ تورم رشد مي كند، بلكه دستخوش نوسان بسيار زياد نيز مي شود. همين دليل عدم اطمينان موجب رشد انتظارات تورمي خواهد بود كه بازتاب گسترده اي بر نرخ بهره واقعي و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمينان در خصوص اين دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش براي آزادسازي بازارهاي مالي و فعاليتهاي تجارت خارجي را با مشكل مواجه مي كند.
2- شفاف نبودن مقررات و سياستهاي دولتي در زمينه هاي مالياتي، تجاري،
ارزي و….:

سرمايه گذاري اصولاً تابعي از تصور و يا انتظارات عمومي در رابطه با حركتهاي آتي دولت در خصوص حقوق مالكيت، سياستهاي مالياتي، سياستهاي تجاري، سياستهاي مربوط به كنترل قيمتها، سياستهاي ارزي وبالاخره فضاي كلي اقتصاد كشور است. در شرايطي كه هر كدام از اين سياستها براي سرمايه گذاري مبهم و به علت شرايط متناقض و نامنسجم فعاليت هاي اقتصادي با آينده نامشخص همراه باشد، بازار سرمايه در افق محدود فعال شده و در چنين شرايطي حتي دسترسي موسسات مالي به پس اندازهاي مردم نيز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمايه رونق خواهد داشت.
3- وجود بازار تقريباً انحصاري يا انحصاري چند جانبه يا رقابت ناقص در بازار

دانلود فایل

وزارت كار و امور اجتماعي صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي

وزارت كار و امور اجتماعي صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي

وزارت-كار-و-امور-اجتماعي-صندوق-حمايت-از-فرصتهاي-شغليبررسی کامل وزارت كار و امور اجتماعي صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي
دارای 68 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  68 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


وزارت كار و امور اجتماعي صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي
دستورالعمل اجرائي مشاركت مدني
ماده 1- مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص  حقوقي و يا حقيقي متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.
ماده 2- مشاركت مدني توسط صندوق بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليتهاي توليدي، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت.
تبصره: موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.
ماده 3- شركت مشاركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را به حساب مخصوص كه در صندوق و يا نزديك بانك عامل آن براي شركت افتتاح مي گردد واريز نمايند و در صورتيكه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غير نقدي باشد طبق مقررات مشاركت مدني اين سهم‌الشركه به مدير يا مديران شركت تحويل گردد.
تبصره: پرداخت سهم‌الشركه شركاء در مشاركت مدني مي تواند طبق قرارداد همزمان و يا به دفعات صورت گيرد.
ماده 4- مشاركت مدني پس از تحقق موضوع مشاركت تسويه و مرتفع مي‌شود.
ماده 5- صندوق مكلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدني عمليات موضوع مشاركت را بررسي و اطمينان حاصل نمايد كه اصل مال‌الشركه و سود مورد انتظار ناشي از مشاركت مدني در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسويه باشد.
ماده 6- صندوق مكلف است در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايد كه مدير يا مديران شركتهاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي شوند، بيش از مال‌الشركه واريز شده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي باشند.
ماده 7- صندوق مكلف است در قرارداد مشاركت مدني نحوه تسويه مشاركت را قيد نمايد.
ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و يا معاملات موضوع شركتهاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي شود توسط مجمع صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي تعيين خواهد شد.
ماده 9- حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود صندوق در عمليات مشاركت مدني توسط مجمع صندوق تعيين خواهد شد.
ماده 10- صندوق در صورتي مجاز به مشاركت مدني مي باشد كه موضوع اين قبيل مشاركتها حداكثر ظرف مدت يكسال خاتمه پذيرفته و ظرف همين مدت قابل تسويه باشد.
تبصره1: در موارديكه مشاركت مدني براي امور طرحهاي توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث ساختمان) و همچنين براي امور طرحهاي جديد خدماتي صورت مي‌پذيرد حداكثر مدت 3 سال تعيين مي گردد.
تبصره 2: صندوق مجاز به مشاركت مدني در امر احداث مسكن انفرادي و تعاونيهاي مسكن نبوده و مشاركت آن در مجتمع سازي نيز منوط به تسويه كامل در پايان مشاركت مي باشد.
تبصره 3: فروش اقساطي سهم‌الشركه صندوق در شركتهاي مدني موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز مي باشد.
تبصره 4: حداكثر مدت مشاركت (يكسال)، طبق نظر صندوق حداكثر تا شش ماه قابل تمديد مي باشد.
ماده 11- اداره امور شركت مدني طبق قرارداد برعهده صندوق و يا شركاي ديگر خواهد بود.
ماده 12- حداكثر مشاركت صندوق در هر شركت مدني معادل 80% كل سرمايه هر شركت مدني تعيين مي گردد.
ماده 13- صندوق موظف است برحسن اجراي قراردادهاي منعقده موضوع مشاركت مدني تا خاتمه موضوع شركت و تسويه حساب نظارت لازم و كافي بعمل‌آورد.
تبصره: عمليات مالي ناشي از معاملات موضوع مشاركت در صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و يا بانك عامل صندوق متمركز خواهد شد.
ماده 14- صندوق مي تواند جهت حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد مشاركت مدني خود، از طرف مقابل در قرارداد تامين كافي اخذ نمايد.
ماده 15- صندوق ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشاركت مدني در طول مدت مشاركت بيمه شود.

دانلود فایل

بررسی کامل جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن

بررسی کامل جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن

بررسی-کامل-جهاني-شدن-اقتصاد-و-اثرات-آن

بررسی کامل جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن

دارای 138 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.


فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  138 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن

اقتصادي جهاني؟
گر چه بحث دربارة جهاني شدن اقتصادي نوشته هاي حجيمي پديد آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنيادين، دسته بندي مي شوند. اين چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
•    آيا اقتصادي جهاني واحدي در حال پديد آمدن است؟
•     شكل جديد سرمايه داري، كه ناشي از «انقلاب صنعتي سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمين است؟
•     جهاني شدن اقتصادي تا چه حد تابع حكومت ملي و بين المللي مناسب و كارآمد باقي مي ماند؟
•     آيا رقابت جهاني به سياست اقتصادي ملي و دولت رفاه اجتماعي خاتمه مي دهد؟
اين چهار سؤال هم فكر جهاني گرايان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول مي كنند.
تداوم اقتصادهاي ملي
موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي اين كه در در حال تبديل شدن به اقتصادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي يكپارچه است. در مقايسه با عصر زيباي 1890-1914 ، هم گستره و هم مقياس جغرافيايي جريانات تجارت، سرمايه و مهاجران در حال حاضر نظم بسيار كمتري دارد (گوردون 1988 ؛ وايس 1998 ؛ هيرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه ميزان جريانات ناخالص سرمايه ميان نظام هاي اقتصاد اصلي جهان تا حد زيادي بي‌سابقه است، جريانات خالص واقعي ميان آنها به طور قابل ملاحظه اي كم تر از ابتداي قرن بيستم است (زوين 1992 ؛ واتسون 2001). بسياري از اين نظام هاي اقتصادي، از جمله بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كمتر از قبل به روي تجارت باز هستند كه اين امر موجب كاهش وابستگي آنها به سرماية خارجي مي شود (هوگولت 2001 ؛ هيرست و تامپسون 1999 ). افزون بر اين، ميزان مهاجرت جهاني در قرن نوزدهم تا حد زيادي ميزان مهاجرت در دورة فعلي را تحت الشعاع قرار ميدهد (هيرست و تامپسون 1999). با توجه همه اين موارد، اقتصاد جهاني معاصر به ميزان قابل ملاحظه اي كمتر از همتاي قرن نوزدهمي خود باز و جهاني شده است. شكاكان همچنين عقيده دارند كه اين اقتصاد يكپارچگي بسيار كمتري دارد.
اگر جهاني شدن اقتصادي با يكپارچگي روزافزون نظام هاي اقتصادي ملي واحد همراه باشد، به طوري كه سازماندهي عملي فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر رود،‌مي توان گفت اقتصادي جهاني در حال ظهور است. در اقتصاد جهاني شده، (از لحاظ نظري) انتظار مي رود همچنان كه ارزش واقعي متغيرهاي كليدي اقتصادي (توليد، قيمت ها،‌دستمزدها و نرخ هاي بهره) به رقابت جهاني پاسخ مي دهند، نيروهاي بازار جهاني بر شرايط اقتصادي ملي برتري يابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهاي محلي در بازارهاي ملي غرق ميشوند آزمون واقعي جهاني شدن اقتصادي نيز اين است كه آيا گرايش هاي جهاني الگي يكپارچگي و ادغام اقتصادي جهاني، يعني وجود بازار واحد جهاني، را تأييد مي كنند يا نه (هيرست و تامپسون 1999). از اين لحاظ، مي گويند كه شواهد موجود بسيار كمتر از دعاوي اغراق آميز بسياري از جهاني گرايان است. حتي در بين دولت هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه بي ترديد به هم پيوسته ترين مجموعه نظام هاي اقتصادي هستند،‌گرايش هاي معاصر فقط نشان دهندة ميزان اندكي از يكپارچگي و ادغام اقتصادي و مالي هستند (فلدستاين و هوريوكا 1980؛ نيل 1985 ؛ زوين 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمايه، فن آوري، كار يا توليد،‌نه وجود اقتصادي جهاني را تأييد مي كنند نه ظهور آنها را (هيرست و تامپسون 1999). از اين امر ميتوان نتيجه گرفت كه حتي شركتهاي چند مليتي، بر خلاف توصيف متداول آنها به صورت «سرماية آزاد» عمدتاً اسير بازارهاي ملي يا منطقه اي هستند (تايسون 1991 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرايش هاي فعلي را نه اقتصادي جهاني بلكه شواهد بين المللي شدن مهم فعاليت اقتصادي، يعني تقويت پيوندهاي ميان نظام هاي اقتصاد جداگانة ملي، مي دانند كه از نظر تاريخي بي سابقه است بين اللملي شدن نه جايگزين بلكه مكمل سازماندهي و تنظيم عمدتاً ملي فعاليت اقتصادي و مالي معاصر است كه به دست واحدهاي عمومي و خصوصي ملي يا محلي اداره ميشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملي يا محلي است. ولي حتي گرايش معطوف به بين المللي شدن بررسي دقيقي مي طلبد، زيرا نشان دهندة تمركز جريانات تجارت، سرمايه و فن‌ آوري در بين دولتهاي اصلي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به استثناي بخش عمده اي از بقيه جهان است. ساختار فعاليت اقتصادي جهاني تحت سلطة (روزافزون) نظام هاي اقتصاد سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و پيوندهاي در حال رشد ميان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگريم بزرگترين بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهاني محروم مي مانند؛ شكاف ميان شمال و جنوب در حال افزايش است. هوگولت و ديگران با اتكا به مجموعه اي از شواهد آماري، عقيده دارند كه براساس موازين تاريخي، اقتصاد جهاني نه در حال گسترش دامنة دسترسي خود بلكه در حال فروپاشي دروني است. اگر جريانات تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را بسنجيم، درمي‌يابيم كه اكنون مركز اقتصادي جهاني كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتي با حاشية آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنيد به هوگولت 2001).
تحليل شكاكانه به اقتصاد جهاني يكپارچه هيچ اعتقادي ندارد و بر سازماندهي روزافزون فعاليت اقتصادي جهاني در سه بلوك اصلي، كه هر كدام مركز و حاشية منحصر به خود دارند، يعني اروپا. آسيا، اقيانوسيه و آمريكا تأكيد مي كند. اين سه تايي شدن اقتصاد جهاني با تمايل روزافزون به وابستگي متقابل اقتصادي و مالي در داخل هر يك از اين سه ناحيه به قيمت ادغام آنها همراه است (لويد 1992 ؛ هيرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). اين فرايند از رهگذر رشد منطقه اي شدن، از ساختارهاي رسمي پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA) ، سازمان همكاري اقتصادي آسيا – اقيانوسيه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبي (MERCOSUR) ، اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي (ASEAN) و اتحادية اروپا گرفته تا راهبردهاي توليد و بازاريابي منطقه اي شركتهاي چند مليتي و شركتهاي ملي، تقويت مي شود (جي . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهاني شدن اقتصادي فاصلة زيادي دارد، و به ويژه در مقايسه با عصر زيبا، دوراني است كه مشخصه‌اش فروپاشي و تجزية رو به رشد اقتصاد جهاني به تعداد زيادي از نواحي اقتصادي منطقه اي است كه تحت سلطة نيروهاي سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادي و همچشمي اقتصادي ملي قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).
اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهاني بي توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمايه داري جهاني نوزاد ديدگاهي انتقادي دارد. اين استدلال منكر آن نيست كه سرمايه داري، در پي سقوط سوسياليسم دولتي، «تنها بازي اقتصادي موجود در شهر» است، با اين كه خود سرمايه تا حد قابل توجهي تحرك بين المللي پيدا كرده؛ ولي مي گويد چنين تحولاتي را نبايد شاهدي بر نوعي سرمايه داري «توربو»‌ي جديدي دانست كه از سرمايه داري هاي ملي فراتر مي رود و آنها را در خود حل مي كند (كالينيكوس و همكاران 1994 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ بوير و دراچ 1966 ؛ هيرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهاي اجتماعي متمايزي از سرمايه داري به شكوفايي خود براساس الگوهاي اقتصاد مختلط سوسيال دموكراسي اروپايي، پروژة نئوليبرالي آمريكايي و دولتهاي توسعه گراي آسياي شرقي ادامه مي دهند (ويد 1990) . موج نئوليبرالي دهة 1990 به رغم خواسته هاي قوي ترين طرفدارانش، نه منجر به همگرايي اصيل يا واقعي ميان آنها شده و نه ميتواند ادعا كند كه به نحو قاطعي بر رقبايش پيروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از اين لحاظ، معلوم شده كه «پايان تاريخ» عمر كوتاهي دارد. ايدة سرمايه داري جهاني، كه امپراتورهاي تجاري افرادي مثل ژرژ سوروس   و بيل گيتس  مظهر آن هستند، ممكن است جذابيت عامه پسند زيادي داشته باشد؛ ولي در نهايت، گمراه كننده است، زيرا تنوع صورتهاي موجود سرمايه داري و ريشه داشتن همة سرمايه ها در صورتهاي ملي جداگانه را ناديده مي گيرد.
گر چه تصاوير تلويزيوني اتاق هاي معامله در نيويورك يا لندن اين ايده را تقويت مي كند كه سرمايه ذاتاً آزاد است، ولي واقعيت اين است كه كل فعاليت اقتصادي و مالي، از توليد، تحقيق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضاي جغرافيايي و نه مجازي رخ مي دهد. وقتي كه مكان و فضا همچنان عوامل تعيين كنندة مهمي در توزيع جهاني ثروت و قدرت اقتصادي هتسند، صحبت از «پايان جغرافيا» مبالغه اي آشكار است. با توجه به اين امر، در جهان ارتباطات تقريباً همزمان،‌سرماية شركتي و حتي شركتهاي كوچك ممكن است امكان تحرك بيشتري داشته باشند، ولي هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ يا كوچك، بيش از هر چيز با مزيتهاي رقابتي و شرايط اقتصادي ملي و محلي تعيين مي شود (پورتر 1990؛ رويي گروك و تولدر 1995؛ جي. تامپسون 1998 ب) . حتي در بين بزرگترين شركتهاي چند مليتي، مزيت هاي رقابتي بيش از هر چيز نتيجة نظام هاي ملي نوآوري خاص آنهاست. در حاليكه توليدها و فروش ها روي به اين جانب دارند كه به شدت به طور منطقه اي متمركز شوند.

دانلود فایل

بررسی حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

بررسی حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

بررسی-حمايت-از-زنان-بزه-ديده-و-ارتباط-آن-با-پزشك-قانونيبررسی کامل حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني
دارای 119  صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  119 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه
تقدير و تشكر   
مقدمه   
از سياست كيفري تا سياست جنائي   
مفهوم سياست جنائي و تحول آن   
سياست جنائي    
مدلهاي سياست جنائي   
سابقه تاريخي تحولات دفاع اجتماعي   
مفهوم جنبش دفاع اجتماعي   
كنش ها و واكنش ها   
اشكال نوين بزهكاري   
بزه ديده و بزه ديده شناسي   
ظهور تروريسم بين المللي   
سخن تنها از خريد و فروش زنان نيست   
سخن تنها از خريد و فروش زنان سفيد نيست   
روسپي خانه محيط جرم زا   
خشونت عليه زنان امري جهاني   
آداب و رسوم    
روسپيگري    
سقط جنين   
رابطه نامشروع   
حفظ بكارت   
جنسيت و بزهكاري   
جرايم خاص زنان   
علل بزهكاري زنان   
طبقه بندي بزهكاران   
طبقه بندي جرم شناسان    
بهداشت رواني و بزهكاري زنان   
انحراف جنسي و مسائل جرم شناسي و روان شناسي كيفري    
انواع انحرافات جنسي    
ارتباط انحراف جنسي با ارتكاب جرم   
از انتقام خصوصي تا كيفر عمومي   
حقوق بزه ديده گان   
طرق آلودگي زنان   
جرايم مربوط به اعمال منافي عفت   
جرايم مربوط به مواد مخدر و افيون    
سرقت   
حمايت از بزه ديده در سيستم عدالت كيفري    
حمايت كيفري از زنان بزه ديده در قوانين كيفري    
حمايت كيفري از تماميت جسماني زنان بزه ديده   
نمونه هايي از خشونت عليه زنان بزه ديده   
منابع   

مقدمه:
متجاوز از يك قرن است كه جرم شناسي مورد توجه خاص كشورهاي مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهاي گوناگون، مطالعات  و تحقيقات بالنسبه قابل ملاحظه اي در زمينه هاي مختلف انجام شده است.
در حال حاضر كه سيستم اجراي مجازاتها سخت تحت تاثير ملاحظات تربيتي قرار گرفته و بزهكاران به صورت بيماران اجتماعي شناخته شده اند و هدف نهايي نيز درمان آنها مي باشد، مسائل جرم شناسي در راس مطالعات و تحقيقات مراجع علمي قرار گرفته است.
بديهي است وصول به يك نتيجه مطلوب و اتخاذ رويه اي قاطع و مؤثر در برابر پديده بزه كاري، مستلزم مطالعه دقيق و وسيع علمي از نظر عيني و ذهني است.
يكي از علل بررسي جرائم زنان بموازات پيشرفتهاي اجتماعي و تغيير و تحولاتيكه در فرهنگ و تمدن مردم پديد آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به اين طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسي در اين خصوص بيشتر تحت تاثير فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گيرد.
در اثر مجاهدت و فداكاري بعضي از انديشمندان و بزرگان و مقتضيات اجتماعي، تحولاتي در اين زمينه به وجود آمد و اين تحول بعد از جنگ دوم جهاني به اين طرف شدت يافت و به مقياس وسيعي گسترش پيدا كرد و بالنتيجه زنان توانستند به پاره اي از حقوق خود نائل آيند.
اجتماع ما نيز با وجود داشتن فرهنگي كهن و عميق از اين نابرابري بر كنار نمانده بود، و الزاما با مشكلات و گرفتاريهاي گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسي جرائم زنان اين است كه وضع زنان بزهكار از جهات مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد تا معلوم شود اولا چه كساني بيشتر ناسازگار هستند و نوع و ميزان و كيفيت آلودگي آنها تا چه حدودي است؟
هدف نهايي از اين بررسي اينست كه معلوم شود چه مشكلاتي و گرفتاريهايي براي ايندسته از زنان وجود دارد، تغييرات و تحولات اجتماعي و عدول از بعضي از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغيير بعضي از عادات و شرايط زندگي آنها و اعطاء آزادي بيشتر به آنها چه اثراتي در زندگي آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلي براي درمان اين دسته از افراد اجتماع پيدا نشود يا درصدد رفع و جلوگيري بر نيايد، دير يا زود با مشكلات و گرفتاريهايي مواجه خواهيم شد كه احتمالا اجتماع را در معرض آلودگيهاي بيشماري قرار خواهد داد.
مشكلاتي در زمينه بررسي آلودگي زنان وجود دارد كه بسيار زياد است كه به بيان برخي از آنها مي‎پردازيم.
مشكل اول، عدم وسعت مطالبي است كه آمارهاي مربوطه براساس آن تهيه مي‎شود. آمارهايي كه در همين سطح تهيه مي‎شود جنبه تشريفاتي دارد زيرا نه كسي به فلسفه تهيه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع مي‎شود.
مشكل ديگري كه تا حدودي كارهاي تحقيقي را دشوار مي كند، عدم همكاري تحقيق شونده با تحقيق كننده است. اين مورد در ايران آشكارا احساس مي‎شود و در مورد غالب زنان كاملاً مصداق دارد و مي‎توان اين عدم همكاري و اكثر پاسخهاي گمراه كننده را ناشي از اخلاق عمومي مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذكر علت عدم همكاري خود اظهار مي دارند آنچه گفته مي‎شود مربوط به زندگي خصوصي ماست كه ذكر آن گاه به زيان ما تمام مي‎شود.
از سياست كيفري تا  سياست جنايي:
بزه ، پديده اي است كه با تشكل و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر مي‎شود. جوامع بشري، به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك اجتماعي و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقرراتي عمومي را پديد مي آورند كه در جوامع نوين، در قالب «قانون» جاي مي‎گيرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفي يا تقنيني با اقبال و احترام اكثريت شهروندان مواجه مي شود، ليكن همواره در مرحله اجرا اقليتي از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذكور بر مي آيند. زيرا با آنكه اكثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصي خود و اجتماع را در پيروي از اوامر قانونگذار مي دانند، در عوض اقليتي، منافع خود را با سرپيچي از قوانين و مقررات و نقص آنها تأمين مي كنند. در همه جوامع بشري از دير باز تا كنون «چرخه جنايي» با گذر از سه زمان يا سه مرحله، محقق گرديده كه هدف غايي آن تضمين استمرار حيات انسانهاي اجتماعي و پيشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاريهاي تقنيني- كيفري) – مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم كيفري)- و بالاخره مرحله بروز واكنش تقنيني جامعه عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت يا همراه با اقدامات تاميني و تربيتي).

دانلود فایل