تاریخ و ادبیات

مقاله آرایه‌های لفظی

مقاله آرایه‌های لفظی بخشی از متن اصلی : هر گاه واژه‌های پایانی دو قرینه کلام در واج آخر مشترک باشند آرایه سجع پدید می‌آید و آن دو جمله را مسجع می‌خوانند. معمولا هر قرینه از یک جمله تشکیل می‌شود.اما گاهی نیز یک قرینه از دو یا چند جمله کوتاه پدید بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
تاریخ و ادبیات

مقاله آرایه‌های لفظی

مقاله آرایه‌های لفظی بخشی از متن اصلی : هر گاه واژه‌های پایانی دو قرینه کلام در واج آخر مشترک باشند آرایه سجع پدید می‌آید و آن دو جمله را مسجع می‌خوانند. معمولا هر قرینه از یک جمله تشکیل می‌شود.اما گاهی نیز یک قرینه از دو یا چند جمله کوتاه پدید بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل