زبانهای خارجی

فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه نهم (صبر کلید فرج است)

فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه نهم (صبر کلید فرج است) توضیحات: فیلم آموزش کامل  درس چهارم عربی پایه نهم با عنوان الصَّبرُ مفتاح الفرجِ (صبر کلید فرج است) کتاب زبان عربی پایه نهم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس چهارم عربی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زبانهای خارجی

فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم – جسرالصّداقة ( پل دوستی )

فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم – جسرالصّداقة ( پل دوستی ) توضیحات: فیلم آموزش کامل  درس سوم عربی پایه نهم با عنوان جسرالصّداقة ( پل دوستی ) کتاب زبان عربی پایه نهم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس سوم عربی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زبانهای خارجی

فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم – قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی)

فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم – قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی) توضیحات: فیلم آموزش کامل  درس دوم عربی پایه نهم با عنوان قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی) کتاب زبان عربی پایه نهم، از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس دوم عربی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زبانهای خارجی

فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم (خوش آمدید)

فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم (خوش آمدید) توضیحات: فیلم آموزش کامل  درس اول عربی پایه نهم با عنوان اهلا و سهلا (خوش آمدید) کتاب زبان عربی پایه نهم، از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس اول عربی نهم در قالب 1 مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زبانهای خارجی

فیلم آموزش کامل درس دهم عربی پایه نهم – امانت

فیلم آموزش کامل درس دهم عربی پایه نهم – امانت توضیحات: فیلم آموزش کامل درس دهم عربی پایه نهم با عنوان امانت کتاب زبان عربی پایه نهم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس دهم عربی نهم در قالب 1 ویدئو در مدت زمان مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زبانهای خارجی

فیلم آموزش کامل درس نهم عربی پایه نهم (متن هایی در مورد سلامتی)

فیلم آموزش کامل درس نهم عربی پایه نهم (متن هایی در مورد سلامتی) توضیحات: فیلم آموزش کامل  درس نهم عربی پایه نهم با عنوان نُصوصٌ حول الصِّحةِ ( متن هایی در مورد سلامتی ) کتاب زبان عربی پایه نهم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زبانهای خارجی

فیلم آموزش کامل درس هشتم عربی پایه نهم (گفتگوی بین زائر و راننده تاکسی)

فیلم آموزش کامل درس هشتم عربی پایه نهم (گفتگوی بین زائر و راننده تاکسی) توضیحات: فیلم آموزش کامل  درس هشتم عربی پایه نهم با عنوان گفتگوی بین زائر و راننده تاکسی. کتاب زبان عربی پایه نهم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس هشتم مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زبانهای خارجی

فیلم آموزش کامل درس هفتم عربی پایه نهم – ثمرة الجدِّ: نتیجه تلاش

فیلم آموزش کامل درس هفتم عربی پایه نهم – ثمرة الجدِّ: نتیجه تلاش توضیحات: فیلم آموزش کامل  درس هفتم عربی پایه نهم با عنوان ثمرة الجدِّ: نتیجه تلاش کتاب زبان عربی پایه نهم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس هفتم عربی نهم در مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زبانهای خارجی

فیلم آموزش کامل درس ششم عربی پایه نهم – تغییر الحیاةِ: تغییر زندگی

فیلم آموزش کامل درس ششم عربی پایه نهم – تغییر الحیاةِ: تغییر زندگی توضیحات: فیلم آموزش کامل  درس ششم عربی پایه نهم با عنوان تغییر الحیاةِ: تغییر زندگی کتاب زبان عربی پایه نهم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس ششم عربی نهم در مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زبانهای خارجی

فیلم آموزش کامل درس پنجم عربی پایه نهم – الرَّجاء ( امید )

فیلم آموزش کامل درس پنجم عربی پایه نهم – الرَّجاء ( امید ) توضیحات: فیلم آموزش کامل  درس پنجم عربی پایه نهم با عنوان الرَّجاء ( امید ) کتاب زبان عربی پایه نهم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس پنجم عربی نهم در مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل