خدماتی و آموزشی

ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار خرید(در شرکتها و سازمانها)

ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار خرید(در شرکتها و سازمانها) توضیحات: ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار خرید(در شرکتها و سازمانها) آشنایی مدیران-کارمندان -دانشجویان و کارآموزان جویای کار با مفاهیم تدارکات و کارپردازی وخرید و نحوه ارتباط آن با انبار و سیستم مالی در شرکتها و سازمانها با مشاهده این بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
خدماتی و آموزشی

ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار حقوق و دستمزد (در شرکتها و سازمانها)

ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار حقوق و دستمزد (در شرکتها و سازمانها) توضیحات: ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار حقوق و دستمزد (در شرکتها و سازمانها) آشنایی مدیران-کارمندان و دانشجویان و کارآموزان جویای کاربا مباحث حقوق ودستمزد،قانون کار و بازخورد فعالیتهای پرسنل در سیستم مالی و ارتباط آن با بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
خدماتی و آموزشی

ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری

ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری آشنایی مدیران، کارمندان، دانشجویان، کارآموزان جویای کار با مفهوم اتوماسیون اداری، انواع اتوماسیون، چگونگی ارتباط آن با دبیرخانه، کارگزینی و سیستم حقوق دستمزد همه آنچه  از معنی و مفهوم اتوماسیون اداری و عملکرد آن بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
خدماتی و آموزشی

ویدئوی آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری راهکار

ویدئوی آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری “راهکار” ویدئوی آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری “”راهکار”” همه آنچه میخواهید از معنی و مفهوم اتوماسیون و کاربرد آن در شرکتها و سازمانها بطور خلاصه بدانید. ( آشنایی دانشجویان،کارآموزان جویای کاربا مبحث اتوماسیون اداری،انواع اتوماسیون،چگونگی ارتباط آن با دبیرخانه،کارگزینی و سیستم حقوق دستمزد) -آموزش بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل